Privacyverklaring Miss Activity

 1. Bedrijfsgegevens

Maastricht Instruments BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deze app verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bewegingsgegevens in de app. Hierin heeft u zelf inzicht en uw zorgverlener. De gegevens worden versleuteld doorgestuurd;
 • Ten behoeve van het verbeteren van de app wordt er crash data verzameld, deze bevatten toestelgegevens (type en versie);
 • Er worden verder geen identificatiegegevens uitgewisseld.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Deze app is ontwikkeld door Maastricht Instruments in samenwerking met Maastricht UMC+ als middel om inzicht te krijgen in van uw gezondheid die gerelateerd zijn aan uw behandeling.De app verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw behandeling hierdoor te verbeteren;
 • Om gestructureerde persoonlijke meetresultaten te verzamelen.

Deze gegevens worden louter en alleen verwerkt mits u hiervoor actieve toestemming heeft gegeven.

De app maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over persoonlijke aspecten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De app bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonlijke en gestructureerde meetresultaten worden maximaal 20 jaar na laatste gebruik bewaard.

Bij het beëindigen van het onderzoek is het advies om de app te verwijderen zodoende de lokale data op uw telefoon ook verwijderd wordt.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

De app verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 1. Toegang tot de verzamelde gegevens

Uitsluitend geselecteerde functionele beheerders (t.b.v. foutopsporing) en de betrokken zorgverleners kunnen persoonsgegevens incl. meetresultaten inzien.

 1. Gebruik van Cookies

Deze app maakt geen gebruik van cookies.

 1. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar email@maastrichtinstruments.com. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden behandeld, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maastricht Instruments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: email@maastrichtinstruments.com.

Privacy statement MISS Activity

 1. Company details

Maastricht Instruments BV is responsible for processing the personal data as stated in this privacy statement.

 1. What personal data do we process?

This app processes your (special) personal data because you make use of our services and/or because you provide the data to us yourself.

This personal data is processed with the greatest possible care and in compliance with the European General Data Processing Regulation (GDPR), as well as national laws and regulations in force at the time of processing.

An overview of the personal data we process is represented below:

 • Movement data in the app. This is for you and your healthcare provider to see. The data is sent encrypted;
 • For the purpose of improving the app, crash data is collected; this includes device data (type and version);
 • No further identification data is exchanged.
 1. For what purpose and on what basis do we process personal data?

This app was developed by Maastricht Instruments in collaboration with Maastricht UMC+ as a means of providing insight into your health related to your treatment. The app processes your personal data for the following purposes:

 • To improve your treatment.
 • To collect structured personal measurement results.

These data will only be processed if you have given your active consent.

The app does not use automated decision-making about personal aspects that could (significantly) affect you.

 1. How long do we save personal data?

The app does not store your personal data any longer than is strictly necessary to fulfil the purposes for which your data is collected. The personal and structured measurement results are stored for a maximum of 20 years after the last use.

 

At the end of the study, it is recommended that you delete the app so that the local data on your phone is also deleted.

 1. Sharing of personal data with third parties

The app does not provide personal data to third parties. The personal data collected is not used for commercial purposes.

 1. Access to the collected data

Only selected functional administrators (for error detection) and the healthcare providers involved can view personal data including measurement results.

 1. Use of Cookies

This app doesn’t use cookies.

 1. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your permission for data processing or to object to the processing of your personal data and you have the right to data  . This means that you can request us to send your personal data in a computer file to you or another organisation named by you. If you wish to exercise your right to object and/or right of data portability or if you have any other questions/comments about data processing, please send a specified request to email@maastrichtinstruments.com.  Your request will be dealt with as quickly as possible, but in any case within four weeks.  We would also like to point out that you have the option of submitting a complaint to the national supervisory authority, the Autoriteit Persoonsgegevens. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maastricht Instruments takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised changes. If you have the impression that your data are not properly secured or if there are indications of misuse, please contact us at: email@maastrichtinstruments.com.

not sure whether this translation is correct, to be continued

Declaración de privacidad MISS Activity

 1. Datos de la empresa

Maastricht Instruments BV es responsable del tratamiento de los datos personales tal como se indica en la presente declaración de privacidad.

 1. ¿Qué datos personales tratamos?

Esta aplicación procesa sus datos personales (especiales) porque usted hace uso de nuestros servicios y/o porque usted mismo nos los proporciona.

Estos datos personales se procesan con el mayor cuidado posible y en cumplimiento del Reglamento General de Procesamiento de Datos (RGPD) europeo, también conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como de las leyes y reglamentos nacionales vigentes en el momento del procesamiento.

A continuación, se ofrece un resumen de los datos personales que tratamos:

 • Datos del movimiento en la aplicación. Esto lo tienen que ver usted y su proveedor de atención médica. Los datos se envían encriptados;
 • Con el fin de mejorar la aplicación, se recogen datos de colisiones; esto incluye datos del dispositivo (tipo y versión);
 • No se intercambian más datos de identificación.
 1. ¿Con qué fines y sobre qué base tratamos los datos personales?

Esta aplicación ha sido desarrollada por Maastricht Instruments en colaboración con Maastricht UMC+ como medio para obtener información sobre su salud relacionada con su tratamiento:

 • Para mejorar su tratamiento;
 • Recoger los resultados de las mediciones personales estructuradas.

Estos datos sólo se tratan si usted ha dado su consentimiento activo.

La aplicación no utiliza la toma de decisiones automatizada sobre aspectos personales que puedan tener consecuencias (significativas) para usted.

 1. ¿Cuánto tiempo conservamos los datos personales?

La aplicación no conserva sus datos personales durante más tiempo del estrictamente necesario para cumplir los fines para los que se recogen sus datos. Los resultados de las mediciones personales y estructuradas se conservan durante un máximo de 20 años después de la última utilización.

Cuando termines el estudio, te recomendamos que borres la aplicación para que también se borren los datos locales de tu teléfono.

 1. Compartir datos personales con terceros

La aplicación no proporciona datos personales a terceros. Los datos personales recogidos no se utilizan con fines comerciales.

 1. Acceso a los datos recogidos

Sólo los administradores funcionales seleccionados (con fines de depuración) y los profesionales sanitarios implicados pueden ver los datos personales, incluidos los resultados de las mediciones.

 1. Uso de cookies

Esta aplicación no utiliza cookies.

 1. Ver, modificar o suprimir datos personales

Tiene derecho a inspeccionar, corregir o eliminar sus datos personales. Además, tiene derecho a retirar su consentimiento para el tratamiento de datos o a oponerse al tratamiento de sus datos personales y tiene derecho a la portabilidad de los datos. Esto significa que puede solicitarnos que le enviemos los datos personales que tenemos sobre usted en un archivo informático a usted o a otra organización nombrada por usted. Si desea ejercer su derecho de oposición y/o el derecho de transferencia de datos o si tiene cualquier otra pregunta/comentario sobre el tratamiento de datos, envíe una solicitud específica a email@maastrichtinstruments.com. Su solicitud se tramitará con la mayor celeridad posible, pero en cualquier caso en un plazo de cuatro semanas. También nos gustaría señalar que tiene la opción de presentar una queja a la autoridad nacional de control, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos. Puede hacerlo a través del siguiente enlace: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maastricht Instruments se toma muy en serio la protección de sus datos y adopta las medidas adecuadas para evitar el abuso, la pérdida, el acceso no autorizado, la divulgación no deseada y los cambios no autorizados. Si tiene la impresión de que sus datos no están bien protegidos o si hay indicios de abuso, póngase en contacto con nosotros en: email@maastrichtinstruments.com.