Privacyverklaring Hospital Fit

 1. Bedrijfsgegevens

Maastricht Instruments BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Deze app verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bewegingsgegevens en persoonlijke (gezondheid-) gegevens via de MILAS-vragenlijst in de app. Hierin heeft u zelf inzicht en uw zorgverlener. De gegevens worden versleuteld doorgestuurd;
 • Ten behoeve van het verbeteren van de app wordt er crash data verzameld, deze bevatten toestelgegevens (type en versie);
 • Er worden verder geen identificatiegegevens uitgewisseld.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Deze app is ontwikkeld door Maastricht Instruments in samenwerking met Maastricht UMC+ als middel om inzicht te krijgen in van uw gezondheid die gerelateerd zijn aan uw behandeling.De app verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw behandeling hierdoor te verbeteren;
 • Om gestructureerde persoonlijke meetresultaten te verzamelen.

Deze gegevens worden louter en alleen verwerkt mits u hiervoor actieve toestemming heeft gegeven.

De app maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over persoonlijke aspecten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

 1. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

De app bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonlijke en gestructureerde meetresultaten worden maximaal 20 jaar na laatste gebruik bewaard.

Bij het beëindigen van het onderzoek is het advies om de app te verwijderen zodoende de lokale data op uw telefoon ook verwijderd wordt.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

De app verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De verzamelde persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 1. Toegang tot de verzamelde gegevens

Uitsluitend geselecteerde functionele beheerders (t.b.v. foutopsporing) en de betrokken zorgverleners kunnen persoonsgegevens incl. meetresultaten inzien.

 1. Gebruik van Cookies

Deze app maakt geen gebruik van cookies.

 1. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar email@maastrichtinstruments.com. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden behandeld, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maastricht Instruments neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via: email@maastrichtinstruments.com.